Skip to content Skip to footer

 Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
Наименование: „ДМД Финанс“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206267344
Седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Дружба, бл.222, вх.А, ет.8

Данни за кореспонденция: гр. София, жк.Дружба, бл.222, вх.А, ет.8
E-mail: 
уебсайт: www.dmdfinance.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

“ДМД Финанс” ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта www.dmdfinance.com, намиращ се на същия адрес, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
  • Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с Вас;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на използването на уебсайта www.dmdfinance.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

  • индивидуализация на страна по договора;
  • счетоводни цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

(2) При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество


Чл. 3. Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

  • Сключване и изпълнение на договор за счетоводни услуги с клиент
  • За да изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;

Дружеството обработва следните данни – имена, имейл, телефон,ЕГН

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок от 5 години

Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 5.  Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6.  Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Направи запитване    Запитване