Skip to content Skip to footer

за ползване на уеб сайта www.dmdfinance.com

 

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ДМД Финанс“ ЕООД, ЕИК 206267344 (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на сайта www.dmdfinance.com (наричани за краткост „Посетителите“). (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. Данни за титуляра на уебсайт

Чл. 2. (1) Информация относно ДМД Финанс : Наименование: „ДМД Финанс“ ЕООД ЕИК: 206267344 Седалище и адрес на управление: гр.София, жк.Дружба, бл.222, вх.А Данни за кореспонденция: гр.София, жк.Дружба, бл.222, вх.А (2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, , www.cpdp.bg Чл. 3. Сайтът на ДМД Финанс предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

III. Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика. (2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие. (3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт. (2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет. (2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност. (3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта. Чл.7 (1)Изпращаните от ДМД Финанс оферти на клиентите са обвързващи за срок от 14 дни, доколкото в самата оферта не е посочено друго. (2)Клиентите предоставят доброволно личните си данни при поискване на оферта чрез виртуалния асистент на Сайта или по имейл. (3)Всички лични данни, свързани с дадените оферти, по които няма сключен договор, се изтриват в срок от 6 месеца от даването им.

V. Изменение на общите условия

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. (2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта. VI. Ограничаване на отговорността Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати. (2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали. (3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. Други разпоредби

Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали. Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Чл.12. Настоящите общи усливия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.12.2020г.

Направи запитване    Запитване